JS偏函数

 • 内容
 • 评论
 • 相关

偏函数是 JS 函数柯里化运算的一种特定应用场景。简单描述,就是把一个函数的某些参数先固化,也就是设置默认值,返回一个新的函数,在新函数中继续接收剩余参数,这样调用这个新函数会更简单。

示例1

下面是一个类型检测函数,接收两个参数,第 1 个表示类型字符串,第 2 个表示检测的数据。

var isType = function (type, obj) { //偏函数
  return Object.prototype.toString.call(obj) == '[object ' + type + ']';
}

该函数包含两个设置参数,使用时比较繁琐。一般常按以下方式进行设计。

var isString = function (obj) {
  return Object.prototype.toString.call(obj) == '[object String]';
};
var isFunction = function (obj) {
  return Object.prototype.toString.call(obj) == '[object Function]';
};

函数接收的参数单一,检测的功能也单一和明确,这样更便于在表达式运算中有针对性的调用。下面对 isType() 函数进行扁平化设计,代码如下:

var isType = function (type) {
  return function (obj) {
    return Object.prototype.toString.call(obj) == '[object ' + type + ']';
  }
}

然后根据 JS 偏函数获取不同类型检测函数。

var isString = isType("String"); //专一功能检测函数,检测字符串
var isFunction = isType("Function"); //专一功能检测函数,检测字符串

应用代码如下:

console.log(isString("12")); //true
console.log(isFunction(function () {})); //true
console.log(isFunction({})); //false

示例2

下面示例设计一个 wrap() 偏函数,该函数的主要功能是产生一个 HTML 包裹函数,即样式标签。

function wrap(tag) {
  var stag = '<' + tag + '>';
  var etag = '</' + tag.replace(/s.*/, '') + '>';
  return function(x) {
    return stag + x + etag;
  }
}
var b = wrap('b');
document.write(b('粗体字'));
var i = wrap('i');
document.write(i('斜体字'));
var u = wrap('u');
document.write(u('下划线字'));

本文标题:JS偏函数

本文地址:https://www.hosteonscn.com/6941.html

评论

0条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注