JS事件委托(事件代理)

 • 内容
 • 评论
 • 相关

在 JavaScript 中,事件委托(delegate)也称为事件托管或事件代理,就是把目标节点的事件绑定到祖先节点上。这种简单而优雅的事件注册方式是基于事件传播过程中,逐层冒泡总能被祖先节点捕获。

这样做的好处:优化代码,提升运行性能,真正把 HTML 和 JavaScript 分离,也能防止出现在动态添加或删除节点过程中注册的事件丢失的现象。

示例1

下面示例使用一般方法为列表结构中每个列表项目绑定 click 事件,单击列表项目,将弹出提示对话框,提示当前节点包含的文本信息。但是,当我们为列表框动态添加列表项目之后,新添加的列表项目没有绑定 click 事件,这与我们的愿望相反。

<button id="btn">添加列表项目</button>
<ul id="list">
  <li>列表项目1</li>
  <li>列表项目2</li>
  <li>列表项目3</li>
</ul>
<script>
  var ul = document.getElementById("list");
  var lis = ul.getElementsByTagName("li");
  for (var i = 0; i < lis.length; i ++) {
    lis[i].addEventListener('cluick', function (e) {
      var e = e || window.event;
      var target = e.target || e.srcElement;
      alert(e.target.innerHTML);
    }, false);
  }
  var i = 4;
  var btn = document.getElementById("btn");
  btn.addEventListener("click", function() {
    var li = document.createElement("li");
    li.innerHTML = "项目列表" + i++;
    ul.appendChild(li);
  });
</script>

示例2

下面示例借助事件委托技巧,利用事件传播机制,在列表框 ul 元素上绑定 click 事件,当事件传播到父节点 ul 上时,捕获 click 事件,然后在事件处理函数中检测当前事件响应节点类型,如果是 li 元素,则进一步执行下面代码,否则跳出事件处理函数,结束响应。

<button id="btn">添加项目列表</button>
<ul id="list">
  <li>列表项目1</li>
  <li>列表项目2</li>
  <li>列表项目3</li>
</ul>
<script>
  var ul = document.getElementById("list");
  ul.addEventListener('click', function(e) {
    var e = e || window.event;
    var target = e.target || e.srcElement;
    if (e.target && e.target.nodeName.toUpperCase()=="LI") {
      alert(e.target.innerHTML);
    }
  }, false);
  var i = 4;
  var btn = document.getElementById("btn");
  btn.addEventListener("click", function () {
    var li = document.createElement("li");
    li.innerHTML = "项目列表" + i++;
    ul.appendChild(li);
  });
</script>

当页面存在大量元素并且每个元素注册了一个或多个事件时,可能会影响性能。访问和修改更过的 DOM 节点时,程序就会更慢;特别是事件连接过程都发生在 load(或 DOMContentReady)事件中时,对任何一个富交互网页来说,这都是一个繁忙的时间段。另外,浏览器需要保存每个事件句柄的记录,也会占用更多内存。

本文标题:JS事件委托(事件代理)

本文地址:https://www.hosteonscn.com/7068.html

评论

0条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注