PHP array_shift():删除数组开头的元素

  • 内容
  • 评论
  • 相关

PHP array_shift() 函数用来删除数组开头的元素,其语法如下:

mixed array_shift ( array &$arr )

参数 arr 表示要处理的数组。

array_shift() 函数会将 arr 数组开头的第一个元素删除,并作为结果返回。arr 数组的长度会减 1,并将所有其他元素向前移动一位。所有的数字键名将改为从 0 开始计数,字符串键名将保持不变。

返回值:返回从数组中删除元素的值,如果数组为空则返回 NULL。

函数的使用示例如下:

<?php
$num = array(10, 45, 9, 100, 6);
array_shift($num);  //删除数组开头的第一个元素
print_r($num);

$info = array("C", 4=>"PHP教程", "http://c.biancheng.net/php/", "name" => "8年");
array_shift($info);
print_r($info);
?>

执行以上程序结果为:

Array
(
    [0] => 45
    [1] => 9
    [2] => 100
    [3] => 6
)
Array
(
    [0] => PHP教程
    [1] => http://c.biancheng.net/php/
    [name] => 8年
)

本文标题:PHP array_shift():删除数组开头的元素

本文地址:https://www.hosteonscn.com/7200.html

评论

0条评论

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注